Nieuwsbrief februari 2015

07-04-2015 04:15

 

 

 

 

Nieuwsbulletin Nummer 1

Konijnen-pluimvee-sierduivenfokkers vereniging

Gieten & Omstreken Datum Februari 2015

WIE, WAT, WAAR, bij G&O.

 

 

Voorzitter:           J. Brakels 0598 398017

Secretaris:           G.J. Groenhof 06 22799995

Penningmeester:  H. B. Timmer 0599 - 614152

Bestuurslid:         H. Schuring 0592 - 541752

Bestuurslid:         W. Stoffers 06 21598737

 

Tatoeagecommissie:   Hr. G.J. Groenhof  06 22799995 Hr. Th. Schutrup 0599 – 614152

 

Ringen  :   H.B. Timmer

 

 

Ere-Voorzitter: J.J. Hitzert

 

Erelid: J. Poort, B. Kleef

 

 

 Lid van verdienste: G. Lokhorst, H. Schuring

 

 

DINSDAG 17 FEBRUARI 2015 is de JAARVERGADERING in de kantine van de ijsvereniging aan de Bonnenveld te Gieten, aanvang 20.00 uur. Een ieder is op deze leden bijeenkomst van harte uitgenodigd, uw komst wordt zeer op prijs gesteld.

 

 

Bericht van de penningmeester:

De leden worden verzocht om hun jaarlijkse contributie weer te betalen, dit had gemoeten voor 1 mei 2015. De contributie voor 2015 bedraagt:

* Seniorleden: € 15,00

* Jeugdleden: € 7,50

Overmaken op IBAN rek.nr. NL24 RABO 0321 8614 34 Gieten en omstreken,o.v.v contributie 2015.

 

 

Beste G&O leden,

 

De Noordshow en de Champion Show hebben gelukkig doorgang kunnen vinden. Wat was het in december spannend. Veel verenigingen hadden in die voorgaande weken hun show moeten afblazen in verband met de vogelgriep en de daaruit door de overheid opgelegde beperkingen. Maar gelukkig kwam er geen nieuwe uitbraak meer en konden de shows vanaf half december weer doorgaan. Wij hebben met onze show geluk gehad. Een show waar wij als bestuur tevreden op terug kijken. Helaas hadden we minder dieren in de kooien. Wel hebben we meer bezoekers gehad en dat geeft de burger moet. Natuurlijk hadden wij graag meer dieren gehad. In het bestuur hebben we het er ook over gehad en een directe “oorzaak” kunnen wij niet vinden/bedenken. Dit jaar staat onze show weer voor begin november op het programma en als jullie inzet en enthousiasme (waar ik super trots op ben) net zo groot is als de afgelopen show dan komt dat wel voor elkaar. Maar voordat het zover is begint voor de meeste fokkers de mooiste periode van onze hobby. Het fokken van jonge dieren. Sommigen hebben misschien al jonge dieren en anderen wachten nog even tot de dagen wat langer zijn. Om alvast ervaringen uit te wisselen nodigen we je uit voor de komende jaarvergadering.

Namens het bestuur.

Jan Brakels

 

Agenda Jaarvergadering 17 Februari 2015:

 

1.  Opening.

2.  Mededelingen.

3.  Vaststelling agenda.

4.  Ingekomen stukken.

5.  Uitgaande stukken.

6.  Notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 18 februari 2014.

     Pauze.

7.  Jaarverslag van de secretaris.

8.  Jaarverslag van de penningmeester. (incl. verslag tentoonstelling 2014)

9.  Verslag van de kascontrolecommissie (bestaande uit R. Eefting en J. Rossing)

10. Benoeming kascontrolecommissie 2016. (J. Rossing/G. Lokhorst)

      nieuwe reserve kiezen.

11. Vaststelling contributie 2016.

      Pauze.

12. Bestuursverkiezing aftredend en herkiesbaar zijn J. Brakels en H. Schuring.

      Het bestuur bestaat uit: J. Brakels, voorzitter, G.J. Groenhof, secretaris, H. Timmer,

      penningmeester, H. Schuring, lid, W. Stoffers lid.

14. Benoeming kantinecommissie (leider Th. Schutrup).

15. Vaststelling jaarprogramma 2015.

      Pauze.

16. Wat verder ter tafel komt. (verslag Tatoeëerder).

17. Rondvraag

18. Sluiting.

 

Toelichting op agenda punt 11:

Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2016 niet te verhogen, het blijft voor

seniorleden € 15,- en jeugdleden € 7,50.

 

Toelichting op agenda punt 12:

Bestuursverkiezing aftredend en herkiesbaar zijn J. Brakels en H. Schuring.

Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering door tenminste 5 leden worden voorgesteld.

 

 

Het bestuur bestaat uit J. Brakels voorzitter, G.J. Groenhof secretaris,

H. Timmer penningmeester, H. Schuring lid en W. Stoffers lid.

 

Toelichting op agenda punt 16:

Het bestuur stelt voor om het tatoeëren van konijnen niet te verhogen het blijft € 0,60 per dier.

 

Tatoeëren: 2015:

Net als het afgelopen jaar zullen we weer gaan tatoeëren bij de fokkers thuis. Als men denkt dat men dieren heeft te tatoeëren graag vroegtijdig contact opnemen met de tatoeëerder

G.J. Groenhof, Zuidlaarderweg 39 in Annen, tel.: 06 22799995 of Th. Schutrup, Keukenhof 7 in Eext, tel.: 0592 264642.

De tatoeëerder zal je vroegtijdig bellen om een afspraak te maken om bij je thuis te komen tatoeëren. Per huis bezoek wordt er € 0,19 per gereden kilometer in rekening gebracht.

 

Ringen bestellen:

Voor diegenen die gewend zijn om ringen te bestellen via G&O, dit kan via

H.B. Timmer, Zuiderdiep 305, 9521 AH Nieuw Buinen, tel.: 0599 614152.

Uw bestelling wordt dan opgenomen en zal direct door Harm worden verwerkt, de duur van levering is ongeveer 1 week. Als Harm de ringen in huis heeft neemt hij contact op en dan zullen de ringen bij hem opgehaald dienen te worden.

 

Bericht van de penningmeester:

De leden worden verzocht om hun jaarlijkse contributie weer te betalen, dit graag voor 1 mei 2015. De contributie voor 2015 bedraagt: * Seniorleden: € 15,00

* Jeugdleden: € 7,50

Overmaken op bankrekening nummer NL24 RABO 0321 8614 34 o.v.v contributie 2015.

 

Agenda 2015:

Bijeenkomsten op: dinsdag 19 mei

Bijzondere Avond 14 juli (lekenkeuring).

dinsdag 13 oktober

 

Workshop van de Hollanderclub op zaterdag 25 april 2015.

 

Hokbezoek en BBQ op zaterdag 4 juli 2015, bij G.J. Groenhof en

A.J. Bijker.

 

Enten van hoenders is vastgesteld op 20 augustus 2015.

 

Jongdierendag 28 augustus 2015 (’s Avonds)

Keurmeester Konijnen: M.L.J.M. Kok (A).

Keurmeester Hoenders: H. Brinkman (A).

 

26 september 2015 onderlinge competitie Hoenders bij KSV Vries

(keurmeester onbekend).

3 oktober 2015 onderlinge competitie Konijnen in Roden, De

Sportfokkers (keurmeester onbekend).

 

 

 

 

 

 

 

5 t/m 7 November 2015 Oostermoerschow

Keurmeesters Konijnen: A.G. Oomen (A), H. van Weelden (A)

J. de Klein (A).

Keurmeesters Hoenders: S. Boonstra (A), C. Vlaardingerbroek (B)

E. Zwama. (A).

Keurmeester Siergevogelte: E. Zwama (C).

Keurmeester Sierduiven: M. Apperlo (C).

 

Ook de leden kunnen stukjes schrijven of aandragen bij de secretaris om dit te vermelden op/in de nieuwsbrief van G&O. Het mogen van allerlei stukjes zijn betreffende onze hobby.

Heeft u iets te koop aan te bieden ook dat kan in de nieuwsbrief, wilt u een oproep doen ook dat kan. Inleveren kopie voor de nieuwsbrief van mei 2015 is 1 MEI 2015.